GRIMER është një nga prodhuesit kryesorë të gabioneve, rrethimeve dhe profileve per sistemin e thate ne Shqiperi dhe në rajonin e Ballkanit. Produktet e prodhuara nga GRIMER janë në përputhje me standardet EUROPIANE dhe menaxhimi i cilësisë, është aprovuar nga institucione të njohura ndërkombetare

GRIMER eshte kompani e çertifikuar me:

– Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë sipas standarteve të EN ISO 9001:2015
– Sistemin e Menaxhimit të Shendetit dhe Sigurisë në Punë sipas standarteve të EN ISO 45001:2018
– Sistemin e Menaxhimit Mjedisor sipas standarteve ISO 14001:2015
– Aplikimi i një sistemi të integruar menaxhimi në përputhje me PAS 99:2012

Grimer shpk disponon rreth 10,000m2 ambiente përpunuese. Teknologjia e prodhimit është moderne dhe sipas të gjitha rregullat e Komunitetit Europian. Gjatë eksperiencës sonë në treg kemi kuptuar se bashkëpunimet e sukseshme dhe afatgjata me klientët tanë, kanë për bazë të tyre cilësinë.

GRIMER sot është lider në fushën e prodhimit per:

– Gabion
– Rrjeta teli
– Profile dhe aksesore per sistemin e thate
– Gozhdë, tel bari, tel xingato, llamarinë xingato etj.

Politika e GRIMER SHPK (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

GRIMER SH.P.K. si nje firme prodhuese te produkteve cilesore ne aktivitetin e saj i jep rendesi te vecante Sistemit te Menaxhimit te Cilesise, Ambjentit, Sigurise dhe Shendetit ne Pune. Per te mundesuar kete ne Politiken e saj Grimer Sh.p.k. zotohet qe:

 1. Te jete nje firme e besueshme qe ploteson nevojat dhe pritshmerite e klienteve ne te gjitha proceset e saj duke matur kenaqesine e klientit me qellim permiresimin e vazhdueshem te sherbimit.
 2. Te ndjeke nga afer zhvillimet teknologjike te sektorit ku zhvillon aktivitetin me qellim uljen e kostove dhe prodhimin me cilesi te padiskutueshme.
 3. Te pefshije te gjithe punonjesit dhe administraten ne Sistemin e Menaxhimit te Cilesise duke i aftesuar ata me trajnime te vazhdueshme.
 4. Te stimuloje frymen e punes ne ekip me qellim qe te krijoje punonjes sa me kompetente dhe te afte.
 5. Te krijoje ambjente sa me te pershtatshme dhe te sigurta per punonjesit e saj dhe te siguroje mundesi te barabarta per te gjithe pa dallime gjinore, rraciale, etnike apo fetare duke planifikuar dhe zhvilluar vazhdimisht trajnime te stafit me qellim eleminimin e risqeve te Sigurise dhe Shendetit ne Pune.
 6. Te krijoje nje fryme besimi dhe bashkepunimi te vashdueshem me furnitoret e saj.
 7. Duke perdorur burimet e saj ne menyre sa me efikase te prodhoje produkte dhe sherbime cilesore me qellim njohjen sa me shume te Produkteve Shqiptare ne rajon dhe ne bote.
 8. Pjesemarrjen ne projekte kombetare dhe nderkombetare duke plotesuar te gjitha kushtet teknike, cilesine e kerkuar dhe me buxhetin sa me te pershtatshem.
 9. Duke ndikuar pozitivisht ne ekonomine e Shqiperise te prodhoje dhe sherbeje duke pasur parasysh vazhdimisht detyrimet ndaj ambientit dhe natyres kudo qe zhvillon aktivitetin e saj, duke percaktuar aspektet mjedisore, analizuar risqet dhe nderrmare aktivitet e nevojshme per minimizimin e impaktit ndaj ambjentit.
 10. Permiresimi i vazhdueshem i cilesise se aktiviteteve, produkteve dhe sherbimeve tona duke aplikuar kontolle te vazhdueshme me ane te Sistemit te Menaxhimit te Cilesise me qellim eliminimin e risqeve te lindura.
 11. Percaktimi i vazhdueshem i Objektivave ne lidhje me te treja sistemet, nderrmarja e aktiviteteve te nevojshme per arritjen e tyre dhe matja e performances.
 12. Ndjekjen dhe permbushjen e plote te te gjitha kerkesave ligjore te Republikes se Shqiperise dhe orjentimin e aktivitetit te saje bazuar ne legjislacion.